Všeobecné obchodné podmienky e-shopu

www.3plast.sk/store

Článok I

Definícia pojmov

1.     Predávajúci, poskytovateľ služieb a tovarov - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet v zmysle ust. § 2 pís. b) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Tiež spoločnosť 3PLAST s.r.o. so sídlom: Krosnianska 27/695, 040 22 Košice.

2.     Kupujúci, objednávateľ - každý návštevník e-shopu, ktorý si objednáva tovar alebo služby, a to prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, a zároveň súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami.

3.     Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle ust. § 2 pís. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa). Tiež kupujúci, objednávateľ.

4.     E-shop – verejne dostupný, elektronický, počítačový systém umiestnený na internetovej sieti. Tiež e-shop www.3plast.sk/store

5.     Tovar, služba – každý produkt zverejnený a ponúkaný na e-shope.

6.     Objednávka - zmluva, na základe ktorej predávajúci predáva tovar a poskytuje služby kupujúcemu, uzavretá na diaľku podľa ust. § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

7.     Miesto plnenia – konečné miesto určené kupujúcim, do ktorého sú objednaný tovar alebo služby dodávané.

8.     VOP – všeobecné obchodné podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.


Článok II

Cena za tovar a služby

1.     Ceny za tovar a služby, uvádzané v ponuke tovaru a služieb v e-shope, sú konečné, a to vrátane štandardnej výšky DPH (20%).

2.     Predávajúci aj kupujúci sú viazaní cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.


Článok III

Objednávka tovaru a služby

1.     Objednávka vzniká okamihom, keď predávajúci potvrdí objednanie vloženého tovaru alebo služby v tzv. košíku e-shopu. Pre riadne a včasné vybavenie objednávky je zo strany kupujúceho nevyhnutné vyplniť všetky údaje požadované v objednávke, a tiež zvoliť spôsob dopravy a spôsob platby za tovar alebo služby v košíku.

2.     Kupujúci okamihom odoslania objednávky berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas s úplným znením týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, cenou objednaného tovaru a služieb. Momentom odoslania objednávky sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou.

3.     Po vytvorení a odoslaní objednávky v e-shope obdrží kupujúci automaticky vygenerovaný e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky. Tento e-mail však nepredstavuje potvrdenie objednania tovaru predávajúcim v zmysle ods. 1. tohto článku, takto vygenerovaný e-mail slúži iba ako informácia pre kupujúceho o začatí spracovávania jeho objednávky.

4.     Kupujúci sa okamihom odoslania objednávky zaväzuje zaplatiť cenu za objednaný tovar a služby.

 

Článok IV

Platobné podmienky za tovar a služby

1.     Predávajúci umožňuje kupujúcemu platiť za tovar a služby objednané cez e-shop týmito spôsobmi:

1.     na dobierku - platba kuriérovi/dopravcovi pri preberaní tovaru;

2.     v hotovosti alebo platobnou kartou – platba pri osobnom prevzatí na predajni predávajúceho;

3.     zálohovou faktúrou – platba vopred. Po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho sa predávajúci zaväzuje tovar expedovať.

2.     Poplatky za prepravu a balné sú špecifikované v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

3.     Predávajúci je oprávnený, nie je však povinný, poskytnúť kupujúcemu zľavu z ceny tovaru a služieb, a to v prípade opakovaného nákupu tým istým kupujúcim.

 

Článok V

Podmienky dodania tovaru a služieb

1.     Predávajúci sa zaväzuje vybaviť objednávku v lehote 30 dní od dňa jej vytvorenia.

2.     V prípade, že má predávajúci objednaný tovar naskladnený, predávajúci za zaväzuje vyexpedovať tento tovar v čo najkratšom čase, a to v závislosti od kapacitných možností.

3.     Kupujúcemu je spolu s tovarom zasielaná aj faktúra (daňový doklad), návod na použitie, príp. iné príslušné dokumenty k objednanému tovaru alebo službám od výrobcu.

4.     Tovar je do miesta plnenia dopravovaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, ktorú zvolil predávajúci.

 

Článok VI

Ďalšie poplatky

1.     Pri výbere platby zálohovou faktúrou alebo pri platbe na dobierku, je cena za dopravné služby účtovaná podľa hmotnosti objednávky, a to nasledovne:

1.     hmotnosť tovaru do 2 kg = 3 €

2.     hmotnosť tovaru od 2 kg do 10 kg = 5 €

3.     hmotnosť tovaru nad 10 kg = 12,5 €

2.     Predávajúci záväzne vyhlasuje, že žiadne ďalšie poplatky neúčtuje.

 

Článok VII

Vlastnícke právo k tovaru a službám

1.     Prechod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho k dodávanému tovaru nastáva okamihom zaplatenia plnej ceny za dodaný tovar.

2.     Do momentu zaplatenia ceny má vlastnícke právo k tovaru a službám predávajúci.

 

Článok VIII

Storno

1.     Uskutočniť storno objednávky bez storno poplatku môže kupujúci do 24 hodín od okamihu vytvorenia objednávky.

 

Článok IX

Odstúpenie od zmluvy

1.     Kupujúci, ktorý si objednal tovar, má ako spotrebiteľ v zmysle ust. § 7 ods. 1 pís. a) zákona právo odstúpiť od zmluvy, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

2.     Kupujúci, ktorý si objednal služby, má ako spotrebiteľ v zmysle ust. § 7 ods. 1 pís. b) zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

3.     Ak kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy, je povinný doručiť tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to buď poštou na adresu predávajúceho uvedenú v reklamačných podmienkach e-shopu, alebo tento tovar odovzdať kuriérovi, a to v oboch prípadoch najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci je povinný zaslať tento tovar späť vrátane príslušnej dokumentácie, ktorá mu bola spolu s tovarom doručená (originál faktúry, návod na použitie, a i.), všetko najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.  

4.     Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci použiť formulár s názvom: „Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku“, dostupný na stiahnutie v Reklamačných podmienkach tohto e-shopu, a v ktorom sú povinné údaje označené symbolom hviezdičky („*“).

5.     Kupujúci berie na vedomie, že nie je oprávnený zasielať tovar, ktorý bude zasielaný späť predávajúcemu na dobierku. Takýto tovar nebude zo strany predávajúceho prevzatý.

6.     Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar a služby a to všetko do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže, nie je však povinný, vrátiť zaplatenú cenu za tovar skôr, ako mu bude doručený tovar, ktorý mu kupujúci zasiela späť, alebo ak kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru; to neplatí v prípade, že predávajúci navrhol, že si tovar sám vyzdvihne.

7.     Kupujúci znáša náklady za vrátenie tovaru.

8.     Kupujúci sa zaväzuje manipulovať s tovarom a kontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v predajni, to znamená spôsobom potrebným pre zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar zasielaný späť musí byť zabalený v originálnom obale, opatrený visačkami, nesmie byť používaný, nesmie byť poškodený a pod.

9.     Kupujúci berie na vedomie, že na základe manipulácie kupujúceho s tovarom nad mieru, než je v zmysle čl. IX ods. 8 týchto VOP dovolené, je predávajúci oprávnený znížiť cenu, ktorá bude na základe odstúpenia od zmluvy kupujúcemu vrátená.

 

Článok X

Povinnosti zmluvných strán

1.     Povinnosti kupujúceho:

1.     objednaný tovar riadne a včas prevziať,

2.     zaplatiť riadne a včas predávajúcemu zmluvne dohodnutú cenu za tovar a služby,

3.     skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar dodávaný, nemá znaky porušenia,

4.     primerane ust. čl. IX ods. 8 a ods. 9 VOP dodávaný tovar skontrolovať pri jeho preberaní.

2.     Povinnosti predávajúceho:

1.     dodať kupujúcemu tovar v garantovej akosti, množstve a v dohodnutej cene,

2.     dodať kupujúcemu spolu s tovarom, príp. dodatočne, potrebnú dokumentáciu k objednanému tovaru v slovenskom jazyku.

 

Článok XI

Ochrana osobných údajov

1.     Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že jeho osobné údaje sú spracúvané v súlade s ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

2.     Predávajúci vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej strane, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom dodania tovaru a služieb a štátnych orgánov za účelom kontroly.

3.     Kupujúci poskytuje predávajúcemu tieto osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa doručenia, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

4.     Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že jeho osobné údaje sú spracúvané za účelom riadneho a včasného vybavenia objednávky tovaru a služieb.

5.     Predávajúci sa zaväzuje ochrániť osobné údaje a zamedziť ich sprístupneniu tretím osobám.

6.     Súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope znamená, že kupujúci súhlasil so zasielaním e-mailových správ na ním uvedenú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním pošty na kontaktnú adresu uvedenú kupujúcim, a to výhradne na marketingové účely.

7.     V prípade, že kupujúci ďalej nesúhlasí s poskytovaním osobných údajov, môže kupujúci svoj súhlas kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním „Odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov“ (ďalej len „odvolanie“). Bezprostredne po dôjdení odvolania predávajúcemu sa predávajúci zaväzuje osobné údaje kupujúceho nepoužívať a zničiť. Kupujúci berie na vedomie, že doručením odvolania dochádza k likvidácii jeho osobných údajov aj pre marketingové účely.

 

Článok XII

Záverečné ustanovenia

1.     Predávajúci má právo meniť a dopĺňať tieto VOP a reklamačné podmienky, a to aj bez predchádzajúceho upovedomenia kupujúceho. V prípade zmeny týchto VOP a reklamačných podmienok, predávajúci garantuje kupujúcemu, že nákup cez e-shop sa od okamihu odoslania objednávky zo strany kupujúceho bude spravovať výlučne tými VOP, ktoré sú v platnosti v čase odosielania objednávky.

2.     Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy spolu s reklamačnými podmienkami.

3.     Kupujúci vyhlasuje, že pred odoslaním objednávky si prečítal tieto VOP a reklamačné podmienky a odoslaním objednávky s nimi vyjadruje súhlas.

4.     Tieto VOP a reklamačné podmienky sú k dispozícii k fyzickému nahliadnutiu v sídle spoločnosti predávajúceho, a tiež sú zverejnené na webovej stránke predávajúceho v sekcii „INFORMÁCIE“.

5.     Tieto VOP, spolu s reklamačnými podmienkami nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14.júla v Košiciach.

 

 

V Košiciach dňa 14. Júla 2017

Patrik Kecer, konateľ spoločnosti