NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

z 27. apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

Ochrana osobných údajov

V súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov je spoločnosť 3PLAST s.r.o. pravdepodobne správcom Vašich osobných údajov. Správca údajov určuje cieľ a spôsob spracovania Vašich osobných údajov a implementuje príslušné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ich spracovania v súlade s platnými predpismi.   Prevádzkovateľom je v zmysle článku 4, ods. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR):  

3PLAST s.r.o.

sídlo: Krosnianska 27/695, 040 22 Košice

prevádzka / sklady: areál KOVPLUS, Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom

IČO: 36746789

IČDPH: SK2022333005

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava

IBAN: SK24 1100 0000 0026 2071 1443

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vl.č.19442/V, 2. marca 2007.

zastúpená: Patrik Kecer – konateľ spoločnosti

tel. kontakt: 0905 815 692

e-mail: kecer@3plast.sk , 3plast@3plast.sk


Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje obsahujú všetky informácie o Vás, v ktorých ste identifikovaný alebo podľa ktorých môžete byť identifikovaný. Môžeme zhromažďovať a spracúvať tieto osobné údaje: Vaše mená a priezviská; Vašu poštovú adresu a e-mailovú adresu (slúži na komunikáciu s klientom); Vašu dodaciu adresu a súradnice GPS; Váš dátum miesto narodenia; Vašu pevnú linku a mobilné telefónne čísla (pre rýchlejší kontakt s klientom); identifikačné čísla (ako napr. rodné číslo); údaje o Vašom bankovom účte a cookies.

Zhromažďujeme rôzne typy osobných údajov z rôznych zdrojov, vrátane: informácií o účte, ktoré nám poskytujete pri otvorení a úprave svojho účtu; informácie ktoré nám poskytujete priamo pri registrácií Vašej objednávky, na našej internetovej stránke a e-shope ( www.3plast.sk , www.3plast.sk/store ); informácie, ktoré nám poskytujete za účelom získania našich služieb alebo produktov; informácie, ktoré zhromažďujeme o používaní našich služieb, o kúpe našich produktov a informácie, ktoré ste nám poskytli v e-mailových správach a počas telefonických rozhovorov, alebo získané od tretích strán, ktoré sme nato splnomocnili; aj informácie, ktoré zhromažďujeme na realizáciu online platieb.

Robíme to tak preto, aby sme mohli poskytnúť klientom všetky služby, potrebujeme od nich vedieť základné informácie.  Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., a Nariadenia EP a rady EÚ 216/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon a Nariadenie). Zaväzujeme sa, že budeme s týmito osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s týmto Zákonom a Nariadením.

 

Prečo zhromažďujeme Vaše osobné údaje

Tieto údaje spracovávame pre účely plnenia našich zmluvných vzťahov a taktiež sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.  Sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby sa nemuseli nanovo zapisovať pri každom kontakte s klientom. Pri prvom nakupovaní tovaru alebo služby je potrebné aby nám zákazník ako dotknutá osoba poskytol nasledovné informácie o sebe: Meno a priezvisko, presná adresa, e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s klientom),voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s klientom) a cookies. Spracúvanie týchto osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch, na vybavenie objednávky a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej dotknutá osoba vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. V prípade tohto účelu nie je potrebný osobitný súhlas dotknutej osoby. (čl.6 odsek 1, písmeno b Nariadenia) V súlade s čl.6 odsek 1, písmeno f Nariadenia spracúvame osobné údaje dotknutej osoby aj na účel oprávneného záujmu – priameho marketingu - zasielania informácií o našich nových produktoch, zľavách a akciách na našich ponúkaných tovaroch a iných našich marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky našich služieb. Aj v prípade tohto účelu nie je potrebný osobitný súhlas dotknutej osoby.

Vaše osobné údaje používame hlavne z týchto dôvodov: plnenie našich záväzkov voči Vám; plnenie našich povinností ktoré sa týkajú výrobkov a služieb a povinnosti uvedené v zmluve; realizácie platieb; odosielanie obchodných a reklamných informácií podľa Vašich preferencií a s Vaším súhlasom; spracovanie štatistických údajov a analýz na prispôsobenie našich obchodných a logistických činností vo firme; zjednodušenie plnenia objednávok vrátane plánovania logistiky rozvozu v závislosti od prognózy dopytu; spravovanie akýchkoľvek právnych sporov s Vami alebo tretími stranami, v ktorých sú používané Vaše osobné údaje.

 

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov v prípade zmluvných vzťahov je určená daňovými zákonmi, zákonmi o účtovníctve a zákonom o registratúre. Pre účel priameho marketingu budeme uchovávať tieto údaje maximálne 7 rokov. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je spoločnosť 3PLAST s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.

Dotknutá osoba môže u nás písomne alebo elektronicky uplatniť všetky svoje práva na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa článkov kapitoly III Nariadenia. Ak má podozrenie, že jej osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Ako chránime Vaše osobné údaje

Chápeme, že bezpečné uchovávanie údajov je dôležité. Preto uchovávame osobné údaje a ďalšie údaje pomocou vhodných fyzických, technických a administratívnych opatrení na zabezpečenie údajov pred predvídateľnými rizikami, ako je neoprávnené používanie, prístup, zverejnenie alebo úprava. Aj keď konáme v dobrej viere za účelom uchovania zhromaždených informácií v bezpečnom operačnom prostredí neprístupnom pre neoprávnené osoby, nie sme schopný zaručiť úplnú bezpečnosť. Navyše, hoci sa snažíme zabezpečiť integritu a bezpečnosť našich sieťových systémov, nemôžeme zaručiť, že naše bezpečnostné opatrenia zabránia vonkajším "hackerom" neoprávnene získavať informácie, ktoré sa v týchto systémoch nachádzajú.

 

Spolupráca s tretími stranami

Spolupracujeme s tretími stranami, ktoré rešpektujú právo na súkromie a obmedzujeme ich prístup len k tým osobným údajom, ktoré sú potrebné na plnenie ich povinností. 

Výmena informácií sa vždy koná pomocou bezpečných protokolov. S tretími stranami s ktorými spolupracujeme máme uzavretú Servisnú zmluvu predmetom ktorej je úprava:

  • podmienok spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb (zákazníkov);
  • poskytovania osobných údajov Dotknutých osôb Tretej strane, v súvislosti s prepravou a doručovaním zásielok (tovaru) Treťou stranou.

Dotknutými osobami sa na účely takejto Zmluvy rozumejú zákazníci Prevádzkovateľa, ktorým má byť doručená zásielka (tovar) prostredníctvom Tretej strany (ďalej ,,Dotknuté osoby"). Prevádzkovateľom sa v zmysle takejto Zmluvy rozumie odosielateľ zásielky, ktorej príjemcom je Dotknutá osoba. Osobnými údajmi, sa myslí, na účely tejto Zmluvy v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia o ochrane údajov  najmä: titul; meno; priezvisko; doručovacia adresa; fakturačná adresa; telefónne číslo; e-mailová adresa. Treťou stranou sa v zmysle tejto Zmluvy rozumie dopravca.

 

Aké sú Vaše práva?

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti vyjadriť nesúhlas voči spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu a môže žiadať o ich výmaz a zabránenie ich ďalšieho zaradenia do distribučného zoznamu. Bezodkladne po obdŕžaní nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely priameho marketingu spoločnosť 3PLAST s.r.o. zabezpečí ich výmaz a zabráni ich ďalšiemu zaradeniu do našej databázy, zoznamu. Osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o klientoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

 

Súbory cookies a ich používanie

   Právny rámec:

  • Smernica č. 2002/58 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií.
  • Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Súbory “Cookies” sú krátke textové súbory, ktoré sa prenášajú z navštívenej webovej stránky a ukladajú na hard disk užívateľov. Ich hlavnou funkciou je uľahčiť užívateľom prehliadanie už navštívených webov. Zvyčajne ukladajú preferencie o jazyku a ďalšie údaje, ktoré umožnia pohodlnejšie a produktívnejšie využívanie webových stránok.
Spoločnosť 3PLAST s.r.o., využíva súbory cookies na účely bezpečného vyhľadávania informácií a k lepšej ochrane vašich osobných dát. Súbory cookies slúžia na komfortnejšie prehliadanie našich webových stránok. Web stránka www.3plast.sk používa na meranie návštevnosti štatistický online nástroj Google Analytics.
Google Analytics vykazujú parametre a údaje týkajúce sa spôsobu, akým používatelia naše webové stránky využívajú. Súbory cookies môžete obmedziť pred nastavením vášho prehliadača. Musíte však počítať s možnými stratami niektorých funkcií na danej webovej stránke. 
Funkcia cookies je počas návštevy našej web stránky www.3plast.sk zablokovaná
do tej doby, než nepotvrdíte súhlas o ich prijatí kliknutím na príslušné tlačidlo so súhlasom.
Podrobnejšie informácie nájdete napríklad na týchto web stránkach: 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk      https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk